Pogoji


  1. UVOD

Podjetje ELMA d.o.o., Cesta 24. Junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče, objavlja splošne pogoje, ki so sestavni del pogodbe o udeležbi na poletni šoli. Poletna šola se bo izvedla poleti 2017 na univerzi Donghua v Šanghaju (izvajalec poletne šole). Poletna šola je namenjena tečaju kitajskega jezika (v skladu s 5. točko). Okvirni termin poletne šole ob objavi splošnih pogojev je 09.07.2017 do 06.08.2017.

Določbe splošnih pogojev, ki se smiselno nanašajo na prijavljene interesente ter plačnike prvega obroka, veljajo tudi za te osebe.

Koordinator ne organizira potovanja, temveč je pooblaščeni partner izvajalca poletne šole za zbiranje prijav, izbiro udeležencev, administrativna opravila ter tehnična opravila. Koordinator si prizadeva za svoje dobro ime pri izvajalcu in za s tem povezano ustreznost in resnost udeležencev, kar se odraža v določilih splošnih pogojev.

Skupna cena obeh obrokov se šteje kot zelo ugodna, kar se prav tako odraža na določilih splošnih pogojev.

 

  1. PRIJAVA, IZBIRA, PRVI OBROK IN PODPIS POGODBE

Prijava na poletno šolo se opravi preko spletne aplikacije na spletni strani www.shanghai.si. Prijave lahko interesenti izvedejo do 28. februarja 2017, ob soglasju koordinatorja izjemoma kasneje. Ob izteku roka za prijavo prijavljeni interesenti prejmejo elektronsko sporočilo z vabilom na uradni razgovor, ki bo potekal na sedežu koordinatorja, predvidoma v prvem tednu meseca marca 2017. Na uradnem razgovoru koordinator preveri ustreznost in resnost interesentov. Po opravljenem razgovoru izbrani interesenti prejmejo potrditveno elektronsko sporočilo, skupaj z računom koordinatorja za plačilo prvega obroka (rok plačila 8 dni) v višini 290,00 EUR. V primeru, če udeleženec računa ne poravna v roku 8 dni, si koordinator pridržuje pravico, da izbranega interesenta umakne s seznama izbranih interesentov, izbrani interesent pa s tem izgubi pravico prijave. S plačilom prvega obroka interesent izkaže resnost prijave in potrdi svoje mesto na seznamu izbranih interesentov. Izbrani interesenti se po plačilu prvega obroka pozovejo k podpisu pogodbe. S podpisom pogodbe se interesenti zavežejo k udeležbi na poletni šoli (s tem postanejo udeleženci), k plačilu drugega obroka ter sprejmejo te splošne pogoje v celoti. Ob podpisu pogodbe udeleženec prejme program poletne šole ter druge informacije. Od pogodbe lahko udeleženec odstopi samo v skladu z določbami o odpovedi udeležbe (glej točko 6.).

V primeru, da udeleženec oziroma interesent ob prijavi ne poda pravilnih podatkov, sam nosi vse stroške in druge posledice napačno podanih podatkov. Pravilni podatki so med drugim pomembni tudi zaradi povabilnega pisma kitajskih oblasti.

Za vsa obveščanja preko elektronske pošte bo koordinator uporabljal elektronski naslov interesenta oziroma udeleženca, ki ga ta navede ob prijavi in za katerega pravilnost in delovanje odgovarja.

 

  1. POSEBNE DOLOČBE ZA PRIJAVLJENE INTERESENTE, KI NE PODPIŠEJO POGODBE

Prijava je obvezujoča. Če interesent odstopi od prijave pred plačilom prvega obroka, ima koordinator pravico od njega zahtevati plačilo svojih stroškov v pavšalni višini 20 EUR. V primeru, če interesent ne podpiše pogodbe v roku 14 dni od poziva koordinatorja, pa je prvi obrok že plačal, mu koordinator prvi obrok vrne zmanjšan za znesek v pavšalni višini 50 EUR, ki predstavljajo stroške koordinatorja do tega trenutka.

.

  1. PLAČILO DRUGEGA OBROKA

Drugi obrok plačila udeleženec opravi neposredno na licu mesta (gotovinsko plačilo) ob prihodu na poletno šolo, in sicer izvajalcu Donghua university, ki udeležencu izstavi račun za drugi obrok. Če udeleženec zneska drugega obroka ne poravna neposredno ob prihodu na poletno šolo, ga mora poravnati v roku 5 dni, sicer si koordinator pridružuje pravico, da udeleženca izključi iz programa poletne šole (vključno z nastanitvijo). S tem se šteje, da je udeleženec odpovedal pogodbo o udeležbi.

Drugi obrok plačila znaša 800 EUR in se plača v lokalni valuti.

 

  1. POLETNA ŠOLA

Cena poletne šole vključuje udeležbo na poletni šoli (tečaj kitajskega jezika v trajanju 60 ur), izdajo certifikata o uspešno zaključeni poletni šoli, nastanitev (nočitev v dvoposteljni sobi v kampusu univerze Donghua), učbenik ter stroške izleta.

 

  1. ODPOVED UDELEŽENCA

Udeleženec ima pravico do odpovedi udeležbe na poletni šoli po podpisu pogodbe.

V primeru odpovedi udeležbe na poletni šoli do vključno 20.04.2017 je udeleženec dolžan plačati le prvi obrok v višini 290 EUR, ki predstavlja nadomestilo za stroške koordinatorja do tega trenutka.

V primeru odpovedi po 20.04.2017 je udeleženec dolžan poravnati celotni prvi in drugi obrok v skupni pavšalno določeni višini 1090 EUR. Za celoten znesek mu račun izda koordinator. Plačilo pokriva stroške in škodo koordinatorja oziroma se upošteva kot pogodbena kazen za neresnost udeleženca.

Če želi udeleženec odpovedati pogodbo o udeležbi, mora posredovati pisno odpoved po elektronski pošti na elektronski naslov SummerSchool@shanghai.si. Odpoved mora biti poslana s prijavljenega elektronskega naslova udeleženca.

Če se v trajanju poletne šole udeleženec ne udeleži poletne šole ali se je ne udeležuje redno, se šteje, da je odpovedal pogodbo o udeležbi na poletni šoli ter s tem izgubi pravico nadaljnje udeležbe. V tem primeru udeleženec ni upravičen do nikakršne povrnitve stroškov ali kakršnihkoli vračil plačil obrokov za poletno šolo.

 

  1. KOORDINATORJEVA PRAVICA DO SPREMEMBE PROGRAMA IN ODPOVEDI POGODBE O UDELEŽBI

Koordinator ne odgovarja udeležencu za primere, ko pride do sprememb programa poletne šole, vključno s spremembo terminov poletne šole. V primeru spreminjanja programa poletne šole udeleženec nima pravice od koordinatorja terjati kakršnegakoli vračila denarja, povnitve škode ali stroškov ali znižanja cene poletne šole.

Koordinator si pridržuje pravico do odpovedi pogodbe o udeležbi najkasneje 2 meseca pred predvidenim začetkom poletne šole, če na poletno šolo ni prijavljeno zadostno število udeležencev. V tem primeru odpovedi pogodbe o udeležbi udeleženec nima pravice od koordinatorja terjati kakršnekoli povrnitve škode ali stroškov, ima pa pravico do prvega obroka v 8 dneh, neobrestovano.

Koordinator  si pridržuje pravico do odpovedi pogodbe o udeležbi, če se pred ali med izvrševanjem programa pojavijo izjemne okoliščine, ki se jih ni dalo predvideti vnaprej, se jim izogniti ali jih izključiti. V tem primeru odpovedi pogodbe o udeležbi udeleženec nima pravice od koordinatorja terjati kakršnegakoli vračila denarja, povrnitve škode ali stroškov ali znižanja cene poletne šole.

Koordinator si pridržuje pravico do odpovedi pogodbe o udeležbi, če na strani udeleženca nastanejo resni krivdni razlogi, ki resno ogrožajo interese koordinatorja. V tem primeru odpovedi pogodbe se šteje, kot da je pogodbo odpovedal udeleženec.

Koordinator v nobenem primeru udeležencu ne odgovarja za povračilo stroškov udeleženca, kot so npr. stroški letalske vozovnice in potovanja nasploh, stroški vize ali stroškov zdravstvenega zavarovanja oziroma cepljenja.

O kakršnihkoli spremembah koordinator udeleženca obvesti v čim krajšem času.

  1. DRUGE OBVEZNOSTI

Udeleženec mora sam poskrbeti za svoje potovanje na poletno šolo in nazaj. Koordinator ni odgovoren za udeleženčevo potovanje, vendar bo po najboljših močeh udeleženca obveščal o relevantnih dejstvih (npr. cenah vozovnic).

Dolžnost udeleženca je, da se informira o vseh veljavnih omejitvah glede potovanja, viz (veljavnost potne listine v času izdaje splošnih pogojev mora biti vsaj 6 mesecev od prihoda v državo potovanja), carine in zdravstvenih omejitev, da uspešno vstopi v državo izvajanja poletne šole, v njej biva ter jo zapusti.

V primeru, da udeleženec iz kakršnegakoli razloga ne uspe priti na poletno šolo, je to v vsakem primeru njegova odgovornost ter se šteje, da je odpovedal pogodbo o udeležbi.

Udeleženec mora posredovati koordinatorju podatke, ki so pravi in identični tistim, ki so na udeleženčevih uradnih dokumentih.

Udeleženec je dolžan spoštovati hišna pravila nastanitve in učilnic na poletni šoli ter sodelovati s predstavnikom koordinatorja in vršilci storitev pri izvajalcu v dobri veri. Na poletni šoli se mora udeleženec obnašati v skladu z načinom, ki ne ogroža življenj ali zdravja drugih udeležencev ali ogroža izvajanje programa poletne šole. Če udeleženec ne izpolni svojih dolžnosti, je odgovoren za stroške in škodo, povzročene koordinatorju, predstavnik koordinatorja pa ga ima pravico odstraniti iz nadaljnjega izvajanja poletne šole in odpovedati pogodbo o udeležbi iz kivdnih razlogov.

Udeleženec sam odgovarja za svoje osebne stvari in premoženje.

Udeleženec se mora sam dogovoriti z domačo institucijo, da pridobi ECTS kredite za udeležbo na poletni šoli.

 

  1. KONČNE DOLOČBE

Cena je dokončna. Ti splošni pogoji veljajo od sprejetja dalje. Morebitne spremembe splošnih pogojev koordinator objavi in sporoči na običajen način.

Ljubljana, 23.11.2016

 

ELMA d.o.o.